Vraag & Antwoord

Algemeen

Vraag: Mag je handelen in namaak kleding?

Vraag: Mag je handelen in namaak kleding?

Antwoord:

Wat betreft het verkopen van merkkleding, zijn er twee verschillende zaken die het oordeel hierover duidelijk maken.

De eerste zaak is dat het merkkleding betreft die ontworpen en (meestal) gedragen wordt door de ongelovigen. Het dragen van deze kleding behoort dan ook tot het imiteren van hen. Het imiteren van ongelovigen is voor moslims verboden door de profeet(vrede zei met hem) in een overlevering waarin hij zegt:  “Wie een volk imiteert, behoort tot hen.” (Aboe Dawoed)

Hieruit kan worden opgemaakt dat als je merkkleding niet mag dragen,  het ook niet toegestaan is om erin te handelen.

De tweede zaak is dat er sprake is van diefstal en illegaal meeliften als men handelt in namaak kleding. De eigenaar van dit merk heeft namelijk zijn geld, tijd en moeite gestoken in het ontwerpen en promoten van het betreffende merk. Al deze zaken worden in principe gestolen door degene die handelt in namaak merken. Daarnaast gaan dit soort dure merken ook vaak gepaard met een hoge kwaliteit, terwijl namaak spullen meestal van zéér lage kwaliteit zijn.

Al deze punten bij elkaar opgeteld maakt het handelen in namaak kleding verboden en dient dus vermeden te worden door een moslim.

En Allaah weet het beste.

Bron: vragensessie Sheikh Ahmed Salaam

Wat is Takfier (verketteren) in de islaam en wie is gemachtigd takfier te doen?

Salaam ‘alajkom Warahmatoe llah Wabarakaatouh.

Vraag:

Weledele Sheikh, wat is uw menig over deze uitspraak: “De kern van het buiten de oevers van de islam plaatsen (Tekfeer) heeft betrekking op de ‘Aqiedah (geloofsovertuiging) en de toepasbaarheid op een individu is een zaak van Idjtihaad (bevoegdheid tot het afleiden van wettelijke voorschriften uit het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem). Het beschouwen van beide zaken tot de ‘Aqiedah is onwetendheid.”

Antwoord:

“Wa’alajkom Assalaaam Warahmatoe AllahWabarakaatouh. Waarlijk u heeft gevraagd naar een geweldige zaak en ik houd er niet van om erover te spreken behalve bij mensen die hier capabel voor zijn. Deze waren schaars en tegenwoordig zijn zij nog zeldzamer. Weet, moge Allah ons en u barmhartig wezen, dat er verschillende vuistregels zijn bij het buiten de oevers van de islam plaatsen (verketteren) waaronder: Allereerst: Het is een religieuze wetsregel (Hukm ash-Ar’ie) waarvan de basis het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, is. Het is niet aan ons om wie dan ook te verketteren en uit het geloof te plaatsen behalve wanneer het Boek van Allah en de Soennah duidelijk en helder erover hebben geoordeeld zonder dit te interpreteren (Ta’weel). Ook is deze religieuze wetsregel niet een zaak voor het verstand dat geweten kan worden door redeneren. Ten tweede: Het toepassen van deze wetsregel is niet aan iedereen toebedeeld maar er zijn alleen maar bepaalde autoriteiten die het gezag hebben dit uit te voeren, waaronder de (islamitische) rechter, de capabele geleerde en de algemene gezagsvoerder. Wanneer mensen buiten deze categorieën zich hiermee bezighouden houden zij zichzelf voor de gek en behoren zij tot de rechters die zullen behoren tot de Hellevuur. Dit zijn mensen die zonder kennis, zonder leiding en zonder verlichtend Boek oordelen. Ten derde: Tekfeer (verketteren) is onder te verdelen in twee categorieën: De eerste soort: is Tekfeer al-‘Amal (de daad en niet zozeer de overtuiging). Hieronder vallen bijvoorbeeld het bestrijden van een moslim, het wenen en weeklagen over een dode, degene die zichzelf opzettelijk als bloedverwantschap van een ander toeschrijft, en het niet regeren met de wetten van Allah. De maatstaf hiervoor is dat er alleen het handelen zonder ervan overtuigd te zijn. Dit behoort tot de ‘kleine Koefr’ dat niet een eeuwige verdoemenis in de Hel als gevolg heeft en ook niet de daden vruchteloos maakt, want het plaatst een persoon niet buiten de oevers van de islam. Degene die zich hieraan schuldig maakt is blijft binnen de betekenis van een gelovige die een zondaar is en heeft het oordeel als die van een grote zonde. Deze personen vallen onder de Wil van Allah (al-Mashie-ah). Deze persoon komt liefde en loyaliteit toe van wat bij hem is van geloof en goede daden, en afkeer en vijandigheid wat bij hem is van ketterij, innovatie, slechtheid en ongeloof. Het tweede soort: de ‘Koefr al-Akbar’ oftewel de grote vorm van ongeloof dat iemand buiten de islam plaatst en de daden vruchteloos maakt en een eeuwig verblijf in de Hel als gevolg heeft. De maatstaf hiervoor is ‘Koefr al-‘Itiqaad’ (ongeloof in de geloofsovertuiging) en wat eraan gelijk is van daden die een persoon buiten de islam plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn het beledigen van Allah, Allah verhoede het, het beledigen van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem, moge Allah ons hiervoor beschermen, het verrichten van de neerknieling (Soedjoed) voor iets of iemand buiten Allah om, het beledigen van de Qor’aan en het legitiem (Teh’leel) verklaren van het regeren met iets anders dan de wetten van Allah. Een van de vuistregels hierbij is (het plaatsen buiten de islam) is dat er bepaalde voorwaarden hieraan verbonden zijn en het dat er geen belemmeringen zijn die van invloed kunnen zijn hierop. Allereerst zijn voorwaarden dat er ongeloof aan de orde is zowel in woorden als daden van de persoon in kwestie. Ten tweede is de aanwezigheid van kennis en de intentie van degene waarover geoordeeld wordt. Dit betekent dat de persoon weet wat hij zegt of doet en het oordeel voor hem duidelijk gemaakt wordt en dit in tegenstrijd is met geloof en islam. De betekenis van de intentie is dat de daad (of uitspraak) uitgevoerd wordt met een bedoeling en opzet van degene die spreekt of handelt. Dit betekent dat er geen belemmeringen zijn die hiervan weerhouden (ongeloof) zoals fouten, achteloosheid, vergeetachtigheid, dwang, interpretatie, onwetendheid en geheugenverlies. Het bovenstaande geeft aan dat het behoort tot de voorwaarden van het ‘oordeel van het buiten de islam plaatsen van een bepaalde persoon’ dit strikt uitgevoerd dient te worden door een ‘Moedjtahid’ (bevoegde geleerde die in staat is tot het afleiden van wettelijke voorschriften uit het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah, Allah’s vrede en zegen zij met hem). Want de ‘Moedjtahid’ kent de bewijsvoeringen en is in staat om de vuistregel te analyseren en vast te stellen of er al dan sprake is van een wetsoordeel als deze aanwezig is en deze ontbreekt bij het ontbreken ervan en dus het wetsoordeel niet van toepassing is. Een van de belangrijkste zaken op dit gebied (het plaatsen van iemand buiten de oevers van de islam) is dit verre te houden van de prediker, de jurisprudentiegeleerde (al-Faqeeh), en degene die pas begonnen is met het zoeken naar kennis. Zo ook is het uit den boze dat een doorsnee persoon zich hiermee bezigt want het betekent zijn dwaling en ondergang. De kwellingen en beproevingen dat veel moslimjongeren getroffen heeft is niets anders dan het resultaat van het zich begeven in zaken waar zij geen kennis over hebben. Als degene die niet weet zwijgt dan zou er veel minder verwarring zijn en dan zou de waarheid zich openbaren en onenigheid verdwijnen. Ook is het zo dat er sommige geleerden zijn die onverschillig doorsnee jongeren laten oordelen en aansturen in zaken als Tabdie’ (iemand als Moebtadi’ bestempelen), het plaatsen van mensen in hokjes en Tadjreeh (verwonden met bewoordingen) waardoor deze jongeren buiten hun perken gaan! Zij worden opstandig tegenover hun leermeesters Mashaa-iekh en verketteren hen en maken hen uit voor ‘dwalenden’. In veel gevallen is de zaak zeer moeilijk recht te zetten. Veel kenniskringen zijn hierdoor verlaten en de harten zijn hierdoor van elkaar vervreemd, het woord is niet meer eensgezind. Dit is de weg dat vergelijkbaar is met de weg van verraderlijke Tekfeer beweging waardoor boezemvrienden van gisteren vandaag de dag aartsvijanden zijn geworden en de meest nabije en verwante ineens een vijand is geworden. De scala aan conflicten, onenigheid, fanatisme, en tweedracht zijn de vruchten van Bid’ah, extremisme en het volgen van de begeerten en zijn geenszins de vruchten van de Soennah noch de vruchten van de gematigde middenweg (Al-Wasatiyah) noch de ethiek en moraliteit van de profetie. Houd de jongeren weg van de verscheurende weg van Tekfeer, dwaling, ketterij en het verwonden met bewoordingen. Houd hen hier van af en waarschuw hen voor de gevolgen ervan en roep hen op tot nuttige kennis en het rechtzetten van de ego en het uitnodigen tot Allah waardoor jullie de beloning ontvangen van de weldoeners en van degenen die daden verrichten en alle lof is voor Allah, Heer der werelden.”

Scheikh Ahmed Salaam

(moge Allaah degene rijkelijk belonen die dit heeft vertaald)

Hoe kan je je huis beveiligen tegen de duivels?

Vraag: Hoe kan je je huis beveiligen tegen de duivels?

Antwoord:
De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:" De engelen komen een huis niet binnen waar een hond of foto's in zich bevinden".
Een plaats waar de engelen niet komen is een plaats die met gemak de duivels aantrekt.
Ook heeft de profeet vrede zij met hem ons aangegeven dat de muziek de Roqia is van de duivel, als je thuis ook nogs een muziek luistert dan trek je
hiermee ook de duivels naar je huis.


wil je afkomen van de duivels in je huis, dan dien je surat elbaqara gedurende 3 dagen elke dag in je huis te reciteren zoals de profeet vrede zij
met hem ons heeft geleerd, houd dan ook rekening dat je alle foto's thuis verwijderd en dat je geen muziek meer luistert en dat je dit altijd blijft doen omwille van Allaah.
moge Allaah ons leiden naar Zijn tevredenheid.

BRON: Vraag en antwoordsessie sheikh Ahmed Salaam

Mag je met een smartphone waar de koran in staat opgeslagen de toilet betreden?

Vraag:

Mag je met een smartphone waar de koran in staat opgeslagen de toilet betreden?

Antwoord:

De tekst van de koran is in de geheugen van de toestel opgeslagen, je eigen memorisatie van de koran zit tevens in je eigen geheugen opgeslagen, als je zelf de toilet kan betreden terwijl je de koran memoriseert dan is het zeker ook geen probleem om een toestel met je mee te nemen in de toilet waar de koran in is opgeslagen.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam.

Mag je je kind (dochter) de naam Malak (naam van een engel) geven?

Vraag;mag je je kind (dochter) de naam Malak geven?
Antwoord:
De naam Malak is bekend als zijde een naam van een engel, en de engelen hebben bepaalde eigenschappen die enkel engelen hebben zoals het gehoorzamen van Allaah zonder enige tegenspraak, zij verrichten ook geen zonden, zij gedenken Allaah dag en nacht zonder pauze.


er bestaat niemand of bijna niemand van de mensen die deze eigenschappen draagt, daarom wordt er ook gevreest dat het benoemen van je dochter met deze naam dit een bepaalde prijzing met zich meebrengt, het zijn uiteraard grootse eigenschappen, Allaah verheven is Hij zegt ook in de betekenis van de interpretatie:" En prijs jullie zelf niet, Hij is alwetend over degene die godvrezend zijn".
Benamingen die prijzingen met zich meedragen zijn over het algemeen niet toegestaan in de islaam, daarom kunnen we hier zeggen dat het in ieder geval af te raden is (makrouh). En het beste is dan ook om andere benamingen te zoeken waarbij je ver weg blijft van hetgeen wat Allaah verheven is Hij heeft verboden, en Allaah weet het best.
BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Klopt het dat als men dronken sterft degene naar de hel gaat?

Vraag:

Wat houdt deze overlevering in?

Degene die alcohol drinkt en dronken raakt door deze nuttiging, van hem wordt veertig dagen het gebed niet geaccepteerd, en als hij in deze veertig dagen sterft, sterft hij als ongelovige.

Antwoord:

Het houdt in dat je wel je gebeden dient te verricht maar deze niet worden accepteert. Het ongeloof betekent hier niet dat je uit het geloof treedt maar dit betekent het ongeloof in de daden. De profeet heeft meerdere malen gezegd: Wie ‘’Laa Ilaaha Illaa Allaah’’ oprecht vanuit zijn hart zegt treedt het paradijs binnen. Dus dit bewijst ook als je bijvoorbeeld: ontucht of alcohol drinkt dat je nog steeds een gelovige bent.

Dit neemt niet weg dat je een grote zonde begaat en als men in deze zonde sterft en geen berouw heeft getoond dit in zijn nadeel zal werken,Ook mogen we niet vergeten dat de deur naar berouw altijd open is voor iedereen zolang je nog in leven bent, dus snel naar berouw jegens Allaah verheven is Hij en vraag Hem om vergiffenis en wees ervan overtuigd dat Allaah alle zonden vergeeft.

Moge Allaah ons allen behoeden van het slechte en ons vergeven voor onze zonden en ons leiden naar Zijn tevredenheid.

 

BRON: Vraag en antwoordsessie sheikh Ahmed Salaam

Stel je hebt iets gekregen wat haraam is voor een moslim. Mag je dit dan aan je ongelovige buren geven?

Vraag:
Stel je hebt iets gekregen waar alcohol in zit of varken of iets wat haraam is voor een moslim. Mag je dit dan aan je ongelovige buren geven?


Antwoord:
Als het gaat om iets dat haraam is gemaakt, mag je dit niet voor jezelf houden en ook niet aan een ander geven. Dit is haram omdat hier kwaad in zit voor jezelf maar ook voor anderen, wij dienen dan ook hetgeen wat wij voor ons zelf niet wensen ook niet aan anderen te geven.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Mag ik van een winkelier aannemen dat de kip die hij verkoopt halal is als hij zegt dat deze halal is?

Betreft het kippen slachten met de nieuwe wet.

 

Als je kip hebt gekocht nadat de wet is ingegaan, en je hebt nagevraagd bij de winkelier of het halal is en de winkelier zegt dat het product halal is.

En hierin is niet kritische doorgevraagd naar de verkoper.

Mogen we deze kip dan eten?

 

Antwoord:

De sheikh zegt: in deze situatie heerst veel onzekerheid en we weten dat er een nieuwe wet is die 1 januari 2013 is ingegaan en die verplicht alle slachthuizen in heel Nederland, om met een hoeveelheid milliampère te slachten die dodelijk is voor de  kip noch voordat de kip levend geslacht kan worden.

Maar er zijn ook slachthuizen die aangeven dat ze deze hoeveelheid niet gebruiken en dat ze nog steeds slachten volgens de oude methode.

Vandaar dat er dus verwarring bestaat en weten we dus niet zeker of de kip halal geslacht is waar je het koopt.

De sheikh geeft ook aan als we terug kijken naar de situatie voordat de wet inging.

Dan hadden we gewoon de woord van de moslim-winkelier kunnen aannemen als hij zei dat het halal was.want in die situatie bestond er niet veel onwetendheid en of verwarring.

Nu dat deze wet bestaat heerst hierover veel onzekerheid omdat de wet aangeeft dat de slachthuizen op een bepaalde manier moeten slachten waarbij de kip dood is voordat het geslacht is en de winkelier zegt dat de kip niet op de nieuwe manier is geslacht en dus de slachthuizen de wet niet naleven.

Dus kunnen we niet met alle zekerheid zeggen of de kip halal is en ook niet van elke verkoper aannemen als ze zeggen dat het halal is.

De sheikh zegt dan ook dat je beter kip kunt eten waarvan je zeker weet dat deze halal is geslacht.

De profeet (vrede zij met hem) heeft in een overlevering gezegd:

“Degenen die het onzekere vermijd in het geloof die zal zeker zijn van zijn geloof “.

Dus je moet zeker zijn dat het halal is geslacht en anders is het beste om kip voorlopig te vermijden, we dienen immers onze geloof niet te verkopen voor een stuk kip.

En Allaah weet het best.

 

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Sunnah-tv

 

Gebed

Is berouw voldoende als men jarenlang zijn gebed heeft verwaarloosd?

Vraag:

Als je een aantal jaren het gebed verwaarloosd hebt en niet hebt gebeden is berouw voldoende of moet men alle gebeden inhalen? Baaraka Allaah fiekum.

Antwoord:

Bismi Allaah Arrahmaan Arrahiem,

Ten eerste moeten weten dat de moslim als hij/zij de bulug(10/13 jaar) heeft bereikt dan is het voor hem verplicht om te bidden en dit elke dag 5 maal en als degene het gebed van een dag of een week of een maand of een jaar verwaarloosd dan zal degene zonder twijfel hierover rekenschap af moeten leggen.

En dan is de oplossing in deze situatie als eerste dat je berouw toont jegens Allaah en dit houdt in dat je berouw toont met spijt vanuit je hart en jezelf voorbehoud om nooit meer in dezelfde zonde te vervallen en dat je vanaf het moment van berouw start met het verrichten van alle gebeden in de aangegeven tijden hiervoor en zonder twijfel moet je beginnen met het bestuderen van je geloof.

De gebeden opnieuw bidden is hier geen optie omdat degene de gebeden met opzet heeft verlaten dus niet uit vergeetachtigheid of dat hij zich heeft verslapen, wat je wel kan doen in plaats hiervan is dat degene de aanbevolen gebeden vermeerderd dus voor en na de verplichte gebeden en daarnaast naar eigen vermogen aanbevolen gebeden verrichten.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Het eerste waar de dienaar afrekening voor moet afleggen op de dag des oordeels is het gebed en als deze te weinig is zegt Allaah verheven is Hij “ Kijk of mijn dienaar aanbevolen gebeden heeft zodat deze de verplichte gebeden aanvullen”.

Dus als het berouw oprecht is en Allaah tevreden is met Zijn dienaar accepteert Allaah verheven is Hij de aanbevolen gebeden in plaats van de verplichte gebeden.

En het geen wat je ook moet hebben na het tonen van berouw is geduld en besef dat dit een  grootse gunst is van Allaah verheven is Hij dit omdat als Allaah verheven is Hij degene niet had geholpen naar de weg van berouw had degene dit nooit bereikt en daarom zou degene dit moeten koesteren en het niet nogmaals loslaten en verwaarlozen doormiddel van het opdoen van islamitische kennis en het vermeerderen van de goede daden.

BRON: Vraag en atwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

Vraag:

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Leer jullie kinderen het gebed als zij 7 zijn en reken hen hiervoor af als zij 10 zijn”.

Dus je bent verplicht als ouder om met de 7e levensjaar van het kind hem/haar het gebed te leren en hun ook voldoende kans te geven om het gehele gebed te begrijpen zoals het verbuigen(ruku3) en nederknielen( sujuud) en het reciteren van de verzen in het gebed,  en het opzeggen van de gedenkingen, dit houdt dus in dat je het kind de oordelen van de wassing voor het gebed leert en hoe hij/zij dit moet verrichten en tevens dus ook alle oordelen van het gebed zoals voor de meisjes hoe zij zich dienen te kleden in het gebed en dat zij apart van de mannen dienen te bidden etc.

Bij de tiende levensjaar van het kind is het kind al verplicht om te bidden maar hij wordt er niet voor afgerekend bij Allaah verheven is hij, de afrekening is dan wel voor rekening van de ouders, bereikt het kind de (bulug) de overgang naar de volwassenheid en dit is aan te merken door de haargroei bij oksel/schaam bereik en bij jongens die de baard in de keel krijgen en eventueel snor/baardgroei moet het kind rekenschap tegenover Allaah verheven is Hij afleggen.

 

BRON:Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Mag je in een stilteruimte op school of in een ziekenhuis het gebed verrichten?

Vraag:

Mag je in een stilteruimte op  school of in een ziekenhuis het gebed verrichten?

Antwoord:

Alle lof aan Allaah en vrede en zegeningen zij met de profeet vrede zij met hem voorts,

Stilteruimtes zijn er voor iedereen en alle geloofsrichtingen, en dit wil zeggen dat iedereen daar zijn geloof mag belijden ongeacht moslim, christen of jood of boeddhist.

Het gebed op zich is een aanbidding jegens Allaah en alle aanbiddingen kennen oordelen binnen de islaam hoe deze verricht dienen te worden.

Een man zei tegen de profeet vrede zij met hem dat hij een offer (kamelen slachten) omwille van Allaah wilde brengen in een plaats genaamd “Buaanah”  waarbij de profeet hem vroeg:” Deden de mensen dit hier ook in de pre-islamitische tijd?” Hij antwoorde:” Nee” waarbij de profeet hem weer vroeg :” Aanbaden  de mensen afgoden in deze plaats?” Waarbij de man weer antwoorde:” Nee” Waarbij de profeet vrede zij met hem tegen hem zei dat hij daar zijn offer kon brengen jegens Allaah.

Imam Mohamed ibn Abd elwahaab heeft hierover een hoofdstuk geschreven en gezegd dat wanneer een aanbidding in welke vorm dan ook op een plaats wordt uitgevoerd waar eerder afgoden werden aanbeden dat men daar Allaah niet mag aanbidden tenzij dit een moskee is.

En hieruit is te begrijpen dat men dus in stilteruimtes niet mag bidden, dit omdat men hierin afgoden aanbidt en shirk pleegt op de zelfde locatie waar de moslims Allaah aanbidden.

Een makkelijke manier om alsnog je gebed op tijd te kunnen verrichten is een leegstaand lokaal te zoeken en daar je gebed te verrichten en in een ziekenhuis kan men in zijn eigen verblijf (kamer) bidden. En Allaah weet het best.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam.

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Vraag:

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Antwoord:

Voor iedere moslim die sterft dient de moslimgemeenschap voor degene te bidden. Zelfmoord is een grote zonde maar dit haalt degene niet uit het geloof en degene blijft dan moslim.

De profeet vrede zij met hem zegt in een overlevering:" Wie La illaha ila Allaah zegt zal de paradijs betreden" , en zolang wij deze persoon als moslim hebben gekend dan dienen wij ook degene zo te behandelen en voor degene te bidden, de rest is aan Allaah verheven is Hij, moge Allaah degene barmhartig zijn en ons allen bewaren voor elk zonde en ons leiden naar Zijn tevredenheid.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Is er een verschil in het gebed tussen mannen en vrouwen, en is hier een overlevering van?

Vraag:

Is er een verschil in het gebed tussen mannen en  vrouwen, en is hier een overlevering van?

Antwoord:

In de basis van de aanbiddingen zijn de mannen en vrouwen over het algemeen hetzelfde dus ook in het gebed behalve als er anders overlevert is. Echter zijn er wel kleine verschillen zoals voor de mannen  het gezamenlijke gebed en het vrijdagsgebed verplicht is, dit geldt dat niet voor de vrouw. In beide gevallen bij de gebeden die hard worden gereciteerd is dit zowel voor de man als de vrouw hetzelfde behalve als er vreemde mannen langskomen dan dient de vrouw zacht op te reciteren. Ook is het zo dat de man niet met gevlochten haren mag bidden en de kleding  niet mag opvouwen tijdens het gebed, bij de vrouwen mag beide wel.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd: “mij is bevolen om mijn kleding niet te vouwen en mijn haren niet als gevlochten te dragen (ook niet gebonden) in het gebed”.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

Vraag:

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Leer jullie kinderen het gebed als zij 7 zijn en reken hen hiervoor af als zij 10 zijn”.

Dus je bent verplicht als ouder om met de 7e levensjaar van het kind hem/haar het gebed te leren en hun ook voldoende kans te geven om het gehele gebed te begrijpen zoals het verbuigen(ruku3) en nederknielen( sujuud) en het reciteren van de verzen in het gebed,  en het opzeggen van de gedenkingen, dit houdt dus in dat je het kind de oordelen van de wassing voor het gebed leert en hoe hij/zij dit moet verrichten en tevens dus ook alle oordelen van het gebed zoals voor de meisjes hoe zij zich dienen te kleden in het gebed en dat zij apart van de mannen dienen te bidden etc.

Bij de tiende levensjaar van het kind is het kind al verplicht om te bidden maar hij wordt er niet voor afgerekend bij Allaah verheven is hij, de afrekening is dan wel voor rekening van de ouders, bereikt het kind de (bulug) de overgang naar de volwassenheid en dit is aan te merken door de haargroei bij oksel/schaam bereik en bij jongens die de baard in de keel krijgen en eventueel snor/baardgroei moet het kind rekenschap tegenover Allaah verheven is Hij afleggen.

 

BRON:Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Is berouw voldoende als men jarenlang zijn gebed heeft verwaarloosd?

Vraag:

Als je een aantal jaren het gebed verwaarloosd hebt en niet hebt gebeden is berouw voldoende of moet men alle gebeden inhalen? Baaraka Allaah fiekum.

Antwoord:

Bismi Allaah Arrahmaan Arrahiem,

Ten eerste moeten weten dat de moslim als hij/zij de bulug(10/13 jaar) heeft bereikt dan is het voor hem verplicht om te bidden en dit elke dag 5 maal en als degene het gebed van een dag of een week of een maand of een jaar verwaarloosd dan zal degene zonder twijfel hierover rekenschap af moeten leggen.

En dan is de oplossing in deze situatie als eerste dat je berouw toont jegens Allaah en dit houdt in dat je berouw toont met spijt vanuit je hart en jezelf voorbehoud om nooit meer in dezelfde zonde te vervallen en dat je vanaf het moment van berouw start met het verrichten van alle gebeden in de aangegeven tijden hiervoor en zonder twijfel moet je beginnen met het bestuderen van je geloof.

De gebeden opnieuw bidden is hier geen optie omdat degene de gebeden met opzet heeft verlaten dus niet uit vergeetachtigheid of dat hij zich heeft verslapen, wat je wel kan doen in plaats hiervan is dat degene de aanbevolen gebeden vermeerderd dus voor en na de verplichte gebeden en daarnaast naar eigen vermogen aanbevolen gebeden verrichten.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Het eerste waar de dienaar afrekening voor moet afleggen op de dag des oordeels is het gebed en als deze te weinig is zegt Allaah verheven is Hij “ Kijk of mijn dienaar aanbevolen gebeden heeft zodat deze de verplichte gebeden aanvullen”.

Dus als het berouw oprecht is en Allaah tevreden is met Zijn dienaar accepteert Allaah verheven is Hij de aanbevolen gebeden in plaats van de verplichte gebeden.

En het geen wat je ook moet hebben na het tonen van berouw is geduld en besef dat dit een  grootse gunst is van Allaah verheven is Hij dit omdat als Allaah verheven is Hij degene niet had geholpen naar de weg van berouw had degene dit nooit bereikt en daarom zou degene dit moeten koesteren en het niet nogmaals loslaten en verwaarlozen doormiddel van het opdoen van islamitische kennis en het vermeerderen van de goede daden.

BRON: Vraag en atwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Bekeerlingen

Wat is de correcte wijze om de bekering van een zuster naar de Islaam aan de ouders (verzorgers) bekend te maken?

Advies aan (bekeerde) zuster hoe haar bekering aan haar ouders bekend te maken

 

Vraag van zuster:

Wat is de correcte wijze om de bekering van een zuster naar de Islaam aan de ouders (verzorgers) bekend te maken?

De Sheikh zegt als zij voor zichzelf vreest dat ze haar wat aandoen, dan is het beter dat zij ergens anders gaat wonen, Of bij zusters in te trekken of dat ze gaat trouwen.

De zuster kan het dan stapsgewijs bekend maken aan de ouders.

En als zij niet vreest voor zichzelf, dus bijvoorbeeld dat haar ouders haar niet lichamelijk toe zullen takelen, of agressief zullen reageren, dan kan ze dat bekent maken.

 

Sheikh Ahmed Salaam

Wat is de correcte wijze om de bekering van een zuster naar de Islaam aan de ouders (verzorgers) bekend te maken?

Advies aan (bekeerde) zuster hoe haar bekering aan haar ouders bekend te maken

 

Vraag van zuster:

Wat is de correcte wijze om de bekering van een zuster naar de Islaam aan de ouders (verzorgers) bekend te maken?

De Sheikh zegt als zij voor zichzelf vreest dat ze haar wat aandoen, dan is het beter dat zij ergens anders gaat wonen, Of bij zusters in te trekken of dat ze gaat trouwen.

De zuster kan het dan stapsgewijs bekend maken aan de ouders.

En als zij niet vreest voor zichzelf, dus bijvoorbeeld dat haar ouders haar niet lichamelijk toe zullen takelen, of agressief zullen reageren, dan kan ze dat bekent maken.

 

Sheikh Ahmed Salaam

Berouw

Is berouw voldoende als men jarenlang zijn gebed heeft verwaarloosd?

Vraag:

Als je een aantal jaren het gebed verwaarloosd hebt en niet hebt gebeden is berouw voldoende of moet men alle gebeden inhalen? Baaraka Allaah fiekum.

Antwoord:

Bismi Allaah Arrahmaan Arrahiem,

Ten eerste moeten weten dat de moslim als hij/zij de bulug(10/13 jaar) heeft bereikt dan is het voor hem verplicht om te bidden en dit elke dag 5 maal en als degene het gebed van een dag of een week of een maand of een jaar verwaarloosd dan zal degene zonder twijfel hierover rekenschap af moeten leggen.

En dan is de oplossing in deze situatie als eerste dat je berouw toont jegens Allaah en dit houdt in dat je berouw toont met spijt vanuit je hart en jezelf voorbehoud om nooit meer in dezelfde zonde te vervallen en dat je vanaf het moment van berouw start met het verrichten van alle gebeden in de aangegeven tijden hiervoor en zonder twijfel moet je beginnen met het bestuderen van je geloof.

De gebeden opnieuw bidden is hier geen optie omdat degene de gebeden met opzet heeft verlaten dus niet uit vergeetachtigheid of dat hij zich heeft verslapen, wat je wel kan doen in plaats hiervan is dat degene de aanbevolen gebeden vermeerderd dus voor en na de verplichte gebeden en daarnaast naar eigen vermogen aanbevolen gebeden verrichten.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Het eerste waar de dienaar afrekening voor moet afleggen op de dag des oordeels is het gebed en als deze te weinig is zegt Allaah verheven is Hij “ Kijk of mijn dienaar aanbevolen gebeden heeft zodat deze de verplichte gebeden aanvullen”.

Dus als het berouw oprecht is en Allaah tevreden is met Zijn dienaar accepteert Allaah verheven is Hij de aanbevolen gebeden in plaats van de verplichte gebeden.

En het geen wat je ook moet hebben na het tonen van berouw is geduld en besef dat dit een  grootse gunst is van Allaah verheven is Hij dit omdat als Allaah verheven is Hij degene niet had geholpen naar de weg van berouw had degene dit nooit bereikt en daarom zou degene dit moeten koesteren en het niet nogmaals loslaten en verwaarlozen doormiddel van het opdoen van islamitische kennis en het vermeerderen van de goede daden.

BRON: Vraag en atwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

Vraag:

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Leer jullie kinderen het gebed als zij 7 zijn en reken hen hiervoor af als zij 10 zijn”.

Dus je bent verplicht als ouder om met de 7e levensjaar van het kind hem/haar het gebed te leren en hun ook voldoende kans te geven om het gehele gebed te begrijpen zoals het verbuigen(ruku3) en nederknielen( sujuud) en het reciteren van de verzen in het gebed,  en het opzeggen van de gedenkingen, dit houdt dus in dat je het kind de oordelen van de wassing voor het gebed leert en hoe hij/zij dit moet verrichten en tevens dus ook alle oordelen van het gebed zoals voor de meisjes hoe zij zich dienen te kleden in het gebed en dat zij apart van de mannen dienen te bidden etc.

Bij de tiende levensjaar van het kind is het kind al verplicht om te bidden maar hij wordt er niet voor afgerekend bij Allaah verheven is hij, de afrekening is dan wel voor rekening van de ouders, bereikt het kind de (bulug) de overgang naar de volwassenheid en dit is aan te merken door de haargroei bij oksel/schaam bereik en bij jongens die de baard in de keel krijgen en eventueel snor/baardgroei moet het kind rekenschap tegenover Allaah verheven is Hij afleggen.

 

BRON:Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Mag je in een stilteruimte op school of in een ziekenhuis het gebed verrichten?

Vraag:

Mag je in een stilteruimte op  school of in een ziekenhuis het gebed verrichten?

Antwoord:

Alle lof aan Allaah en vrede en zegeningen zij met de profeet vrede zij met hem voorts,

Stilteruimtes zijn er voor iedereen en alle geloofsrichtingen, en dit wil zeggen dat iedereen daar zijn geloof mag belijden ongeacht moslim, christen of jood of boeddhist.

Het gebed op zich is een aanbidding jegens Allaah en alle aanbiddingen kennen oordelen binnen de islaam hoe deze verricht dienen te worden.

Een man zei tegen de profeet vrede zij met hem dat hij een offer (kamelen slachten) omwille van Allaah wilde brengen in een plaats genaamd “Buaanah”  waarbij de profeet hem vroeg:” Deden de mensen dit hier ook in de pre-islamitische tijd?” Hij antwoorde:” Nee” waarbij de profeet hem weer vroeg :” Aanbaden  de mensen afgoden in deze plaats?” Waarbij de man weer antwoorde:” Nee” Waarbij de profeet vrede zij met hem tegen hem zei dat hij daar zijn offer kon brengen jegens Allaah.

Imam Mohamed ibn Abd elwahaab heeft hierover een hoofdstuk geschreven en gezegd dat wanneer een aanbidding in welke vorm dan ook op een plaats wordt uitgevoerd waar eerder afgoden werden aanbeden dat men daar Allaah niet mag aanbidden tenzij dit een moskee is.

En hieruit is te begrijpen dat men dus in stilteruimtes niet mag bidden, dit omdat men hierin afgoden aanbidt en shirk pleegt op de zelfde locatie waar de moslims Allaah aanbidden.

Een makkelijke manier om alsnog je gebed op tijd te kunnen verrichten is een leegstaand lokaal te zoeken en daar je gebed te verrichten en in een ziekenhuis kan men in zijn eigen verblijf (kamer) bidden. En Allaah weet het best.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam.

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Vraag:

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Antwoord:

Voor iedere moslim die sterft dient de moslimgemeenschap voor degene te bidden. Zelfmoord is een grote zonde maar dit haalt degene niet uit het geloof en degene blijft dan moslim.

De profeet vrede zij met hem zegt in een overlevering:" Wie La illaha ila Allaah zegt zal de paradijs betreden" , en zolang wij deze persoon als moslim hebben gekend dan dienen wij ook degene zo te behandelen en voor degene te bidden, de rest is aan Allaah verheven is Hij, moge Allaah degene barmhartig zijn en ons allen bewaren voor elk zonde en ons leiden naar Zijn tevredenheid.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Is er een verschil in het gebed tussen mannen en vrouwen, en is hier een overlevering van?

Vraag:

Is er een verschil in het gebed tussen mannen en  vrouwen, en is hier een overlevering van?

Antwoord:

In de basis van de aanbiddingen zijn de mannen en vrouwen over het algemeen hetzelfde dus ook in het gebed behalve als er anders overlevert is. Echter zijn er wel kleine verschillen zoals voor de mannen  het gezamenlijke gebed en het vrijdagsgebed verplicht is, dit geldt dat niet voor de vrouw. In beide gevallen bij de gebeden die hard worden gereciteerd is dit zowel voor de man als de vrouw hetzelfde behalve als er vreemde mannen langskomen dan dient de vrouw zacht op te reciteren. Ook is het zo dat de man niet met gevlochten haren mag bidden en de kleding  niet mag opvouwen tijdens het gebed, bij de vrouwen mag beide wel.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd: “mij is bevolen om mijn kleding niet te vouwen en mijn haren niet als gevlochten te dragen (ook niet gebonden) in het gebed”.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

Vraag:

Vanaf welke leeftijd wordt het gebed verplicht?

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Leer jullie kinderen het gebed als zij 7 zijn en reken hen hiervoor af als zij 10 zijn”.

Dus je bent verplicht als ouder om met de 7e levensjaar van het kind hem/haar het gebed te leren en hun ook voldoende kans te geven om het gehele gebed te begrijpen zoals het verbuigen(ruku3) en nederknielen( sujuud) en het reciteren van de verzen in het gebed,  en het opzeggen van de gedenkingen, dit houdt dus in dat je het kind de oordelen van de wassing voor het gebed leert en hoe hij/zij dit moet verrichten en tevens dus ook alle oordelen van het gebed zoals voor de meisjes hoe zij zich dienen te kleden in het gebed en dat zij apart van de mannen dienen te bidden etc.

Bij de tiende levensjaar van het kind is het kind al verplicht om te bidden maar hij wordt er niet voor afgerekend bij Allaah verheven is hij, de afrekening is dan wel voor rekening van de ouders, bereikt het kind de (bulug) de overgang naar de volwassenheid en dit is aan te merken door de haargroei bij oksel/schaam bereik en bij jongens die de baard in de keel krijgen en eventueel snor/baardgroei moet het kind rekenschap tegenover Allaah verheven is Hij afleggen.

 

BRON:Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Is berouw voldoende als men jarenlang zijn gebed heeft verwaarloosd?

Vraag:

Als je een aantal jaren het gebed verwaarloosd hebt en niet hebt gebeden is berouw voldoende of moet men alle gebeden inhalen? Baaraka Allaah fiekum.

Antwoord:

Bismi Allaah Arrahmaan Arrahiem,

Ten eerste moeten weten dat de moslim als hij/zij de bulug(10/13 jaar) heeft bereikt dan is het voor hem verplicht om te bidden en dit elke dag 5 maal en als degene het gebed van een dag of een week of een maand of een jaar verwaarloosd dan zal degene zonder twijfel hierover rekenschap af moeten leggen.

En dan is de oplossing in deze situatie als eerste dat je berouw toont jegens Allaah en dit houdt in dat je berouw toont met spijt vanuit je hart en jezelf voorbehoud om nooit meer in dezelfde zonde te vervallen en dat je vanaf het moment van berouw start met het verrichten van alle gebeden in de aangegeven tijden hiervoor en zonder twijfel moet je beginnen met het bestuderen van je geloof.

De gebeden opnieuw bidden is hier geen optie omdat degene de gebeden met opzet heeft verlaten dus niet uit vergeetachtigheid of dat hij zich heeft verslapen, wat je wel kan doen in plaats hiervan is dat degene de aanbevolen gebeden vermeerderd dus voor en na de verplichte gebeden en daarnaast naar eigen vermogen aanbevolen gebeden verrichten.

De profeet vrede zij met hem heeft gezegd:” Het eerste waar de dienaar afrekening voor moet afleggen op de dag des oordeels is het gebed en als deze te weinig is zegt Allaah verheven is Hij “ Kijk of mijn dienaar aanbevolen gebeden heeft zodat deze de verplichte gebeden aanvullen”.

Dus als het berouw oprecht is en Allaah tevreden is met Zijn dienaar accepteert Allaah verheven is Hij de aanbevolen gebeden in plaats van de verplichte gebeden.

En het geen wat je ook moet hebben na het tonen van berouw is geduld en besef dat dit een  grootse gunst is van Allaah verheven is Hij dit omdat als Allaah verheven is Hij degene niet had geholpen naar de weg van berouw had degene dit nooit bereikt en daarom zou degene dit moeten koesteren en het niet nogmaals loslaten en verwaarlozen doormiddel van het opdoen van islamitische kennis en het vermeerderen van de goede daden.

BRON: Vraag en atwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Bid3ah (innovatie)

Mag je de geboorte van de profeet vrede zij met hem vieren?

Vraag:
Mag je de geboorte van de profeet vrede zij met hem vieren?

Antwoord:
De nacht van de geboorte van de profeet is niet duidelijk en wordt door sommige historicussen zelfs op de nacht van 9e van Rabi3 de eerste en niet op de 12e nacht van deze maand aangegeven, en alleen daarom kan het vieren van de geboortefeest op de 12e geen juiste viering zijn als het gaat om het vieren van de geboortedag omdat we niet zeker zijn welke dag de juiste is.
En als het gaat om de islamitische wetgeving dan bestaat er geen enkele bron of overlevering noch van de profeet noch van de metgezellen dat zij de geboorte van de profeet vierden, en als het tot de islamitische wetgeving behoorde dan had de profeet vrede zij met hem dit ook gevierd en was het ook bewaard gebleven omdat Allaah verheven is Hij heeft gezegd:" Wij hebben de dhikr (koran) neer doen dalen en wij zijn daarover zeker de wakers".
En als we weten dat dit niet tot het geloof behoort en geen enkele bron van waarheid bevat dan dienen we hier ver verwijderd van te blijven zodat we niet in een innovatie vervallen omdat alle zaken die toegevoegd worden bij het geloof zonder dat deze een oorsprong hebben als innovatie gelden in het geloof waar de profeet vrede zij met hem ons voor heeft gewaarschuwd en heeft gezegd:" Elke innovatie leidt naar dwaling en elke dwaling leidt naar de hel".
Onze profeet vrede zij met hem heeft ons aangegeven dat wij moslims twee feestdagen hebben, 3ied elfitr en 3ied eladha. Beide feestdagen zijn ook overleverd door de profeet en zo ook door de metgzellen en hierin zijn ook de zaken aangegeven hoe wij deze aanbiddingen dienen te verrichten zoals de 3ied-gebed (hoe en wanneer wij deze dienen te bidden) en ook hoeveel dagen de feest duurt en dergelijke zaken terwijl dit nergens is aangegeven voor de geboortefeest van de profeet, wederom omdat deze geen oorsprong heeft.
Moge Allaah ons leiden naar de sunnah van de profeet vrede zij met hem en naar zijn tevredenheid zoadat wij met Zijn wil de paradijs kunnen bereiken.
BRON: Fatwah Sheikh Bin Uthaimeen.
Team Sunnah-tv

Dawah (Islam verspreiden)

Is het toegestaan om actief te zijn op een Islamitische forum met het doel om meer kennis te vergaren?

Vraag:

Is het als zuster toegestaan om actief te zijn op een Islamitische forum met het doel om meer kennis te vergaren? Op dit forum zijn zowel broeders als zusters actief ,voornamelijk broeders.

 

 

Antwoord:

Het vergaren van kennis is verplicht maar dit moet namelijk via iemand met kennis die geleerd is en waarvan de mensen ook weten dat degene iemand is die kennis heeft, en niet met mensen die op forums aan elkaar informatie uitwisselen waaronder de meeste geen kennis hebben. Dit kan namelijk niet omdat geloofszaken geen marktzaken zijn waar van alles besproken wordt en hierbij de broeders en zusters ook in contact komen. Dit is een deur van slechtheid. De advies voor iedereen (zowel broeders als zusters) die kennis wil vergaren is om naar sites te gaan van geleerden die bekend en goed gekeurd worden waar de gesprekken netjes en gericht blijven. Ook al is jou intentie goed om kennis te vergaren op de forums dan zal dit niet goed blijven omdat er ook een mix is van broeders en zusters en er is ook geen geleerde of iemand van kennis die de zaken netjes en goed houdt. Tenslotte kan er ook een verhouding ontstaan tussen elkaar, moge Allaah ons behoeden en ons bijstaan om Zijn tevredenheid te behalen en Allaah weet het best.

BRON: Vraag en antwoord Sheikh Ahmed Salaam

De dood

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Vraag:

Is het toegestaan om een dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Antwoord:

Voor iedere moslim die sterft dient de moslimgemeenschap voor degene te bidden. Zelfmoord is een grote zonde maar dit haalt degene niet uit het geloof en degene blijft dan moslim.

De profeet vrede zij met hem zegt in een overlevering:" Wie La illaha ila Allaah zegt zal de paradijs betreden" , en zolang wij deze persoon als moslim hebben gekend dan dienen wij ook degene zo te behandelen en voor degene te bidden, de rest is aan Allaah verheven is Hij, moge Allaah degene barmhartig zijn en ons allen bewaren voor elk zonde en ons leiden naar Zijn tevredenheid.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Klopt het dat als men dronken sterft degene naar de hel gaat?

Vraag:

Wat houdt deze overlevering in?

Degene die alcohol drinkt en dronken raakt door deze nuttiging, van hem wordt veertig dagen het gebed niet geaccepteerd, en als hij in deze veertig dagen sterft, sterft hij als ongelovige.

Antwoord:

Het houdt in dat je wel je gebeden dient te verricht maar deze niet worden accepteert. Het ongeloof betekent hier niet dat je uit het geloof treedt maar dit betekent het ongeloof in de daden. De profeet heeft meerdere malen gezegd: Wie ‘’Laa Ilaaha Illaa Allaah’’ oprecht vanuit zijn hart zegt treedt het paradijs binnen. Dus dit bewijst ook als je bijvoorbeeld: ontucht of alcohol drinkt dat je nog steeds een gelovige bent.

Dit neemt niet weg dat je een grote zonde begaat en als men in deze zonde sterft en geen berouw heeft getoond dit in zijn nadeel zal werken,Ook mogen we niet vergeten dat de deur naar berouw altijd open is voor iedereen zolang je nog in leven bent, dus snel naar berouw jegens Allaah verheven is Hij en vraag Hem om vergiffenis en wees ervan overtuigd dat Allaah alle zonden vergeeft.

Moge Allaah ons allen behoeden van het slechte en ons vergeven voor onze zonden en ons leiden naar Zijn tevredenheid.

 

BRON: Vraag en antwoordsessie sheikh Ahmed Salaam

Mag je je kind voor de zevende dag na de geboorte een naam geven?

Vraag:
Als er een kind sterft voor de zevende dag, hoor je de kind een naam te geven voor zijn begrafenis is?

Antwoord:
Wat we weten is dat het allebei mag maar de sunnah is op de zevende dag een naam aan het kind te geven, en het is geen zonde als het voor de zevende dag gebeurd, dus is het niet erg om het het kind een naam te geven voor zijn begrafenis.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Eten

Mag ik van een winkelier aannemen dat de kip die hij verkoopt halal is als hij zegt dat deze halal is?

Betreft het kippen slachten met de nieuwe wet.

 

Als je kip hebt gekocht nadat de wet is ingegaan, en je hebt nagevraagd bij de winkelier of het halal is en de winkelier zegt dat het product halal is.

En hierin is niet kritische doorgevraagd naar de verkoper.

Mogen we deze kip dan eten?

 

Antwoord:

De sheikh zegt: in deze situatie heerst veel onzekerheid en we weten dat er een nieuwe wet is die 1 januari 2013 is ingegaan en die verplicht alle slachthuizen in heel Nederland, om met een hoeveelheid milliampère te slachten die dodelijk is voor de  kip noch voordat de kip levend geslacht kan worden.

Maar er zijn ook slachthuizen die aangeven dat ze deze hoeveelheid niet gebruiken en dat ze nog steeds slachten volgens de oude methode.

Vandaar dat er dus verwarring bestaat en weten we dus niet zeker of de kip halal geslacht is waar je het koopt.

De sheikh geeft ook aan als we terug kijken naar de situatie voordat de wet inging.

Dan hadden we gewoon de woord van de moslim-winkelier kunnen aannemen als hij zei dat het halal was.want in die situatie bestond er niet veel onwetendheid en of verwarring.

Nu dat deze wet bestaat heerst hierover veel onzekerheid omdat de wet aangeeft dat de slachthuizen op een bepaalde manier moeten slachten waarbij de kip dood is voordat het geslacht is en de winkelier zegt dat de kip niet op de nieuwe manier is geslacht en dus de slachthuizen de wet niet naleven.

Dus kunnen we niet met alle zekerheid zeggen of de kip halal is en ook niet van elke verkoper aannemen als ze zeggen dat het halal is.

De sheikh zegt dan ook dat je beter kip kunt eten waarvan je zeker weet dat deze halal is geslacht.

De profeet (vrede zij met hem) heeft in een overlevering gezegd:

“Degenen die het onzekere vermijd in het geloof die zal zeker zijn van zijn geloof “.

Dus je moet zeker zijn dat het halal is geslacht en anders is het beste om kip voorlopig te vermijden, we dienen immers onze geloof niet te verkopen voor een stuk kip.

En Allaah weet het best.

 

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Sunnah-tv

 

Geboorte

Mag je je kind voor de zevende dag na de geboorte een naam geven?

Vraag:
Als er een kind sterft voor de zevende dag, hoor je de kind een naam te geven voor zijn begrafenis is?

Antwoord:
Wat we weten is dat het allebei mag maar de sunnah is op de zevende dag een naam aan het kind te geven, en het is geen zonde als het voor de zevende dag gebeurd, dus is het niet erg om het het kind een naam te geven voor zijn begrafenis.

BRON: Vraag en antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Geld

Mag je een lening nemen bij een "islamitische bank"?

Vraag:

Wat zeggen jullie over de Islamitische banken en is dit hetzelfde als andere banken in Nederland?

Antwoord:

De Islamitische banken die we kennen functioneren ook niet helemaal 100% Islamitisch, we kunnen zeggen dat deze 70% of 80% Islamitisch functioneren, maar in elk geval kun je er zelf voor kiezen welke zaken je met deze bank doet. En dit is zeker beter dan de andere banken die 100% met rente werken.  Het is dus altijd beter om met deze banken te werken dan andere banken.

Ook is het zo dat er banken zijn die zich als islamitisch opgeven en werken met het zogenaamde op termijn afbetalen van hypotheek  waarbij de bank b.v het huis voor cliënt koopt met als waarde 200,000,- en deze weer aan cliënt doorverkoopt voor 300.000,- met de mogelijkheid om deze bedrag in termijnen aan de bank af te lossen, en als de klant zelf de 200.000,- in bezit had dan had hij het huis niet voor de 300.000,- hoeven te kopen maar voor de oorspronkelijke bedrag van 200.000,- ,dit geheel is te vergelijken met het lenen van geld om later in termijnen meer geld terug te betalen, dit is een vorm van rente en is dus ook haram, waarbij je in strijd valt met Allaah, moge Allaah ons hiervoor bewaren.

BRON: Vraag en Antwoordsessie Sheikh Ahmed Salaam

Wat moet ik doen met de rente die ik krijg op de spaarrekening en aan wie hoor ik dit te geven?

Vraag:
Wat moet ik doen met de rente die ik krijg op de spaarrekening en aan wie hoor ik dit te geven?


Antwoord:
De profeet zegt in een overlevering dat Allaah degene vervloekt die rente eet, rente te eten geeft, rente schrijft en getuigt. Dus een moslim mag geen rente geven en aannemen. Om op dit feit stil te staan zijn er mensen die rente geven en dit niet weten, ze hebben bijvoorbeeld geld op de bank staan waar de bank mee werkt en uiteindelijk geeft de bank hiervan rente uit aan anderen (derden), dit komt dan door jou toedoen omdat het geld wat door jou op de bank staat de bank hiermee heeft kunnen werken en uiteindelijk de rente heeft kunnen geven aan andere, dan val je in het oordeel van degene die de rente geeft. Dit is een grote zonde en hiermee ben je in strijd met Allaah. Als je geld op de bank hebt dan is het van groot belang om dit eruit te halen, de oorspronkelijke geld van jezelf mag je behouden en wat bijgekomen is aan rente hoor je weg te geven maar niet aan jezelf of naasten maar bijv: aan goede doelen of armen. Dit wordt niet gezien als sadaqah maar je wordt wel beloond om het feit dat je berouw hebt getoond en het geld van jezelf hebt verwijderd Inshallaah.

Moge Allaah ons leiden naar hetgeen wat Hem tevreden maakt.

BRON: Vraag en antwoordsessie sheikh Ahmed Salaam

Profeet Mohammed

Mag je de geboorte van de profeet vrede zij met hem vieren?

Vraag:
Mag je de geboorte van de profeet vrede zij met hem vieren?

Antwoord:
De nacht van de geboorte van de profeet is niet duidelijk en wordt door sommige historicussen zelfs op de nacht van 9e van Rabi3 de eerste en niet op de 12e nacht van deze maand aangegeven, en alleen daarom kan het vieren van de geboortefeest op de 12e geen juiste viering zijn als het gaat om het vieren van de geboortedag omdat we niet zeker zijn welke dag de juiste is.
En als het gaat om de islamitische wetgeving dan bestaat er geen enkele bron of overlevering noch van de profeet noch van de metgezellen dat zij de geboorte van de profeet vierden, en als het tot de islamitische wetgeving behoorde dan had de profeet vrede zij met hem dit ook gevierd en was het ook bewaard gebleven omdat Allaah verheven is Hij heeft gezegd:" Wij hebben de dhikr (koran) neer doen dalen en wij zijn daarover zeker de wakers".
En als we weten dat dit niet tot het geloof behoort en geen enkele bron van waarheid bevat dan dienen we hier ver verwijderd van te blijven zodat we niet in een innovatie vervallen omdat alle zaken die toegevoegd worden bij het geloof zonder dat deze een oorsprong hebben als innovatie gelden in het geloof waar de profeet vrede zij met hem ons voor heeft gewaarschuwd en heeft gezegd:" Elke innovatie leidt naar dwaling en elke dwaling leidt naar de hel".
Onze profeet vrede zij met hem heeft ons aangegeven dat wij moslims twee feestdagen hebben, 3ied elfitr en 3ied eladha. Beide feestdagen zijn ook overleverd door de profeet en zo ook door de metgzellen en hierin zijn ook de zaken aangegeven hoe wij deze aanbiddingen dienen te verrichten zoals de 3ied-gebed (hoe en wanneer wij deze dienen te bidden) en ook hoeveel dagen de feest duurt en dergelijke zaken terwijl dit nergens is aangegeven voor de geboortefeest van de profeet, wederom omdat deze geen oorsprong heeft.
Moge Allaah ons leiden naar de sunnah van de profeet vrede zij met hem en naar zijn tevredenheid zoadat wij met Zijn wil de paradijs kunnen bereiken.
BRON: Fatwah Sheikh Bin Uthaimeen.
Team Sunnah-tvStel uw vraag hier:

Uw Naam

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw vraag